Welsh Language Scheme

Using our services in Welsh

We are committed to offering our services in both English and Welsh.

Communications

You can write to us in Welsh, by letter or email.

Telephone calls

We do not have any Welsh-speaking staff at present, so telephone calls will be offered in English. If you wish to communicate in Welsh, you will be given the option of continuing the call in English or writing to us in Welsh.

Complaints about the SIA

You can make a complaint to us in Welsh, by letter or email. However, where complaints are of an extremely urgent and complex nature we maintain the right to decide on the most efficient way to handle them. Therefore we may handle the complaint in either English or Welsh so as not to unfairly prolong the process for you.

Meetings

Members of the public who intend to attend our public meetings in Wales are welcome to speak in Welsh (please give us prior notice).

Notices of public meetings in Wales will be bilingual, along with any agendas or minutes.

Publications

Publications aimed at members of the public will be translated upon request.

Press and advertising

We will issue bilingual press releases and statements to the media in Wales where relevant. Translations will be provided on request. Advertising and publicity in Wales will be presented bilingually, as will magazine and newspaper advertising.

Court hearings

It will be possible to raise a concern In Welsh about someone working in the private security industry. A person will be able to speak at a hearing in Welsh. When we are told that a licence holder or someone connected with their case, such as a witness, wishes to speak Welsh, the court will enable them to do so through the use of suitably qualified translators. The court will require 28 days’ notice to enable us to do this effectively.

Welsh language scheme

Our Welsh language scheme sets out how we treat the Welsh and English languages equally. This is in line with the Welsh Language Act 1993, which established that in public business and the administration of justice in Wales the English and Welsh languages should be treated equally. Our equality analysis toolkit looks at Welsh language implications.

Our Welsh language scheme was introduced in May 2020 and was approved by the Welsh Language Commissioner on 16 April 2020.

We will monitor the Welsh language scheme and will report annually on our progress to the Authority and the Welsh Language Commissioner.


Cynllun Iaith Gymraeg

Defnyddio ein gwasanaethau yn Gymraeg

Rydym yn gweithio'n galed i gynnig ein gwasanaethau yn Gymraeg a Saesneg.

Cyfathrebu

Gallwch ysgrifennu atom yn Gymraeg, drwy lythyr neu e-bost.

Galwadau ffôn

Nid oes gennym staff sy'n gallu siarad Cymraeg ar hyn o bryd, felly cynigir galwadau ffôn yn Saesneg. Os ydych yn dymuno cyfathrebu yn Gymraeg, byddwch yn cael yr opsiwn i barhau â'r alwad yn Saesneg neu ysgrifennu atom yn Gymraeg.

Cwynion am y SIA

Gallwch gyflwyno cwyn atom yn Gymraeg, drwy lythyr neu e-bost. Fodd bynnag, pe byddem yn derbyn cwynion y mae brys mawr wrth ddelio â nhw a chymhleth, rydym yn dal yr hawl i bennu ar y ffordd fwyaf effeithlon i ddelio â nhw. Felly, efallai byddwn yn delio â'r gŵyn yn Saesneg neu Gymraeg i osgoi oedi'r broses yn annheg i chi.

Cyfarfodydd

Mae croeso i'r cyhoedd sy'n byw yng Nghymru ac sy'n bwriadu mynychu cyfarfod cyhoeddus siarad Cymraeg (rhowch wybod i ni ymlaen llaw os gwelwch yn dda).

Bydd hysbysiadau o gyfarfodydd cyhoeddus yng Nghymru yn ddwyieithog, ynghyd ag unrhyw agendâu neu gofnodion.

Cyhoeddiadau

Cyfieithir cyhoeddiadau sydd wedi'u hanelu at aelodau'r cyhoedd ar gais.

Y wasg a hysbysebu

Byddwn yn cyhoeddi datganiadau i’r wasg a datganiadau i’r cyfryngau yn ddwyieithog yng Nghymru lle bo'n berthnasol. Darperir cyfieithiadau ar gais. Bydd hysbysebu a chyhoeddusrwydd yng Nghymru yn cael eu cyflwyno yn ddwyieithog, yn ogystal â hysbysebion mewn cylchgronau a phapurau newydd.

Gwrandawiadau llys

Bydd posib codi pryder ynghylch unigolyn sy'n gweithio yn y diwydiant diogelwch preifat yn Gymraeg. Bydd person yn cael siarad Cymraeg mewn gwrandawiad. Pe byddwn yn cael gwybod bod deiliad trwydded neu rywun sy'n gysylltiedig â'u hachos, megis tyst, yn dymuno siarad yn Gymraeg, bydd y llys yn caniatáu iddynt wneud hynny drwy ddefnyddio cyfieithwyr cymwys priodol. Bydd y llys angen 28 diwrnod o rybudd i'n galluogi ni i wneud hyn yn effeithiol.

Cynllun Iaith Gymraeg

Mae ein cynllun iaith Gymraeg yn nodi sut yr ydym yn trin y Gymraeg a’r Saesneg yn gyfartal. Mae hyn yn unol â Deddf yr Iaith Gymraeg 1993, sy'n datgan y dylid trin y Gymraeg a'r Saesneg yn gyfartal mewn busnesau cyhoeddus a gweinyddiaeth cyfiawnder yng Nghymru. Mae ein cit offer dadansoddi cydraddoldeb yn edrych ar oblygiadau'r iaith Gymraeg.

Cyflwynwyd ein cynllun iaith Gymraeg ym mis Mai 2020, a chafodd ei gymeradwyo gan Gomisiynydd yr Iaith Gymraeg ar 16 Ebrill 2020.

Byddwn yn monitro'r cynllun iaith Gymraeg ac yn adrodd ar ein cynnydd yn flynyddol i'r Awdurdod a Chomisiynydd yr Iaith Gymraeg.